022100070 info@ssq-wmw.be

De buurtdynamiek

De WMW 1030 maakt deel uit van het netwerk van de Coördinatie Sociale de Schaarbeek. De CSS is een feitelijke vereniging van een vijftigtal Schaarbeekse verenigingen en instellingen. Zij werkt samen met de Coordination de l’Action Sociale de Schaerbeek (CASS), maar heeft zich altijd bereid getoond een onafhankelijk orgaan te zijn van de gemeente en het OCMW.

Wij nemen ook deel aan de Coördinatie Brabant Verte, een platform van verenigingen, scholen en bewoners dat is ontstaan dankzij de dynamiek van het wijkcontract “Brabant Verte” (2000-2004).

Wij zijn de initiatiefnemers van de Sociale Ontwikkeling van de Botanische Buurt, een vereniging die een tiental verenigingen in de Botanische Buurt van Sint-Joost-ten-Noode verenigt met als doel de leefomgeving van de bewoners te verbeteren door hun betrokkenheid.

Een wijk, partners

De Brabantse wijk is rijk aan verenigingen en wordt gekenmerkt door zijn hoge dichtheid en door een zeer diverse bevolking die jonger is dan het regionale gemiddelde.

Dit zijn de verenigingen waarmee wij nauw samenwerken.

La Maison Biloba Huis

Het Biloba Huis is een innovatief woonproject met 15 sociale woningen dat ouderen de mogelijkheid biedt om zelfstandig in hun eigen buurt te wonen in een woning die aan hun behoeften is aangepast.

In het gebouw is ook een dagcentrum aanwezig, dat openstaat voor de buurt en een ontmoetingsplaats biedt voor senioren.

BILOBA is gevestigd in de Plantesstraat 118-120 – 1030 Schaarbeek.

Meer over BILOBA

Wijklokaal

Het Wijklokaal is een plek die gemaakt is DOOR en VOOR de bewoners van de wijk. Iedereen is welkom om te delen, te leren, te experimenteren en de buurt tot leven te brengen.

Oorsprong: In 2017 werd, na een onderzoek naar solidariteit in volkswijken, het project Quartier en Action opgezet met steun van EVA en een subsidie van Innoviris.

Deze plek is een echt laboratorium voor burgerparticipatie geworden en heeft sindsdien verschillende initiatieven opgeleverd. Rond deze nieuwe dynamiek hebben de bewoners zich georganiseerd om antwoorden te vinden op de behoeften van andere bewoners (zoals de telefoonverbinding of voedselpakketten).

Sinds 2022 ondersteunt de SSQ 1030 het Lokaal de Wijk op institutioneel en op het veld.
Het Wijklokaal is gelegen Vertestraat 97 – 1030 Schaarbeek

Facebook pagina

De schakel

Sinds 1994 is Wijkpartenariaat-De Schakel vzw betrokken bij de armoedebestrijding en de sociale ontwikkeling van de Brabantse wijk, uitgaande van de noden van mensen in armoede.

Om dit doel te bereiken hanteert de WPDS een integrale benadering van mensen (alle levensgebieden, positieve benadering/focus niet alleen op problemen) en een groepswerkmethode. De activiteiten worden ontwikkeld in overleg met de mensen in een precaire situatie en zijn gebaseerd op hun behoeften en belangen.

Naast haar onthaalfunctie (luisterend oor, koffie, warme oriëntatie) en ontmoetingsactiviteiten (kookworkshop, Café Papote, Café Plaizier, tuinieren…), vaardigheidsopbouw (initiatie PC/smartphone, NL, ‘leren organiseren’ groep, ervaringsdeskundig traject…) en politiek/gemeenschapswerk rond verschillende thema’s in groepsverband, ontwikkelt de WPDS ook ‘protest’-diensten die inspelen op een collectieve behoefte en die niet bestaan/niet voldoende toegankelijk zijn voor het doelpubliek. Het biedt bijvoorbeeld onderdak aan een Openbare ComputerRuimte, een vakantie “agentschap” voor kleine budgetten (Rap Op Stap) en een dienst voor eerste hulp en PC reparatie.

De Schakel is gevestigd in de Dupontstraat 58 – 1030 Schaarbeek.

web pagina van de Schakel

HUurdersunie

De Huurdersunie van Schaarbeek, een historische partner van de WMW 1030, is betrokken bij de individuele en collectieve verdediging van de rechten van de huurders via de volgende acties

(Her)huisvesting van huishoudens met een laag inkomen
Financieel en technisch toezicht op de door de ULS herplaatste huishoudens (in de door haar beheerde woningen).
Eerste opvang in rechten en plichten van huurders en eigenaars
Theoretische en praktische opleiding via maandelijkse bijeenkomsten
Bevordering van het recht op huisvesting in samenwerking met andere huurdersverenigingen (FEBUL, RBDH …).
Coördinatie van het project sociale cohesie Haecht-Marbotin-landbouw en PCS Reyers in samenwerking met de Schaerbeekse Haard en de SLRB.

Openingstijden:
Voor het huisvestingskantoor: momenteel op afspraak – 02/2100073
Voor de zoektafel: maandag en woensdag van 9.30 tot 12.30 uur.

Gaffi

Gaffi werd in 1978 opgericht in de Brusselse wijk Noord-Brabant, in de context van de Turkse en Marokkaanse immigratiegolven. Het heeft een opvangcentrum ontwikkeld, opleidingen in alfabetisering en Frans als vreemde taal, en educatieve, sociale en culturele activiteiten die beantwoorden aan de verwachtingen en behoeften van de vrouwen en kinderen uit de buurt.

Elk jaar schrijven meer dan tweehonderd vrouwen en een zeventigtal kinderen uit Schaarbeek en de omliggende gemeenten, die meer dan twintig verschillende nationaliteiten vertegenwoordigen, zich in voor een van onze activiteiten, gegroepeerd in drie werksectoren: de sector permanente educatie met alfabetisering als basisactie (Alpha-Frans als vreemde taal), de sector socioprofessionele integratie (basisopleiding, Frans als vreemde taal, Alpha) en de sector buitenschoolse opvang (huiswerkschool, creatieve workshops, vakantiecentrum).

Web pagina van de Gaffi