022100070 info@ssq-wmw.be

De missies van de WMW :

“Maatschappelijke opvang, dat wil zeggen: het bieden van een eerste opvang, een analyse van de situatie, begeleiding, ondersteuning en follow-up aan eenieder die daarom verzoekt, ter bevordering van de ontwikkeling van sociale banden en een betere toegang van de betrokkene tot gemeenschapsvoorzieningen en zijn grondrechten, door een beroep te doen op de eigen capaciteiten, via collectieve, communautaire of individuele acties (…)”
Ref : Centres d’Aide aux Personnes bij besluit van 07/11/02, gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad van 27/11/2002

Onthaal

de vereniging ontvangt gratis elke persoon zonder onderscheid van politieke, culturele, filosofische, religieuze of seksuele aard. Deze ontvangst geschiedt met eerbiediging van de menselijke waardigheid en het beroepsgeheim

Doorverwijzen

in het kader van kwesties die onze expertise overstijgen, aarzelen wij niet om een beroep te doen op ons netwerk en onze partners om ervoor te zorgen dat de persoon in kwestie de juiste informatie krijgt

Ondersteunen, informeren en begeleiden

wij bieden een analyse van elke situatie die het mogelijk maakt te profiteren van een punctuele interventie of een globale begeleiding

Bestrijding van niet-gebruik

een fundamenteel probleem van de laatste jaren, wij
zetten ons in om aan elke persoon aangepaste begeleidingen op te zetten om hem te helpen toegang te krijgen tot zijn rechten, de bevindingen te verzamelen en deze in de vorm van vorderingen, met de personen en ons netwerk van partners, naar de betrokken instellingen te brengen.

Empowerment

de instrumenten doorgeven die nodig zijn om de macht, de kennis en de troeven van elke persoon te versterken

Collectiviseren

wanneer de aard van het probleem waarschijnlijk zal veranderen door gezamenlijke actie, kan de NPO de bevolking helpen zich te verenigen tot een collectieve kracht.

Samen beslissen

collectief sociaal werk wordt uitgevoerd in een kader dat de
deelname van zoveel mogelijk mensen aan beslissingen bevordert

Zelfhulpnetwerken

de non-profit-organisatie streeft ernaar zelfhulpnetwerken op
buurt- en wijkniveau te bevorderen

Samenwerken rond gemeenschappelijke doelstellingen

de vereniging zoekt samenwerkingsverbanden en partnerschappen met andere actoren in het maatschappelijk
leven die dezelfde doelstellingen nastreven.

Verdediging van de grondrechten

de solidariteit van de vereniging met de inwoners
omvat een vastberaden inzet voor de verdediging van hun grondrechten, wat naargelang het geval zal gebeuren door samen te werken met en/of vragen te stellen aan de
overheidsdiensten en -instanties. Dit veronderstelt dat de opties en eisen duidelijk en gezamenlijk zijn vastgesteld door de groep maatschappelijk werkers, de OA en, indien mogelijk, de bewoners

Onze methodologieën

Om haar opdrachten uit te voeren, maakt de 1030 Sociale Dienst gebruik van verschillende methodologieën van maatschappelijk werk. Deze zijn onderling afhankelijk en stellen ons in staat de ondervonden problemen op transversale wijze aan te pakken

Individueel sociaal werk

Individueel maatschappelijk werk omvat verschillende vormen die op een specifieke manier worden georganiseerd, afhankelijk van de plaats waar het wordt uitgevoerd.

De benadering van deze hulpverlening is altijd de persoon te beschouwen in zijn of haar globaliteit, context en levenssysteem. De analyse van de situatie van de persoon zal ons in staat stellen de sociale problemen te identificeren en te trachten de sociale, familiale en persoonlijke oorzaken te vinden.

Volgens onze actiebeginselen betekent het terugkeren van problemen en/of de onmogelijkheid om ze op bevredigende wijze te beantwoorden via individueel maatschappelijk werk, dat deze kwesties op collectief niveau moeten worden aangepakt, hetzij met groepen mensen, hetzij via ons netwerk

Gemeenschaps- en collectief sociaal werk

Er wordt collectief sociaal werk verricht met groepen en bewoners die zich bezighouden met de collectieve verdediging van hun rechten (recht op huisvesting, werk, enz.) en in
verschillende groepen waaraan de maatschappelijk werkers van de vereniging deelnemen.

Dit werk bevordert de buurtbanden en de solidariteit en maakt het mogelijk de
fundamentele rechten van de mensen te verdedigen door samen te werken met en/of vragen te stellen aan de bevoegde autoriteiten.

De prioriteiten voor de actie zullen worden vastgesteld op basis van de behoeften en de concrete mogelijkheden. Deze acties zijn gericht op het vinden van duurzame oplossingen
voor problemen.

Sociale netwerken

“De netwerkvorming is gebaseerd op de bestaande of toekomstige betrokkenheid van de verschillende politieke, administratieve, verenigings- en publieke actoren die zich
bezighouden met de sociale problemen van mensen, met het oog op de vaststelling en uitvoering van sociaal-politieke strategieën voor actie, insluiting en integratie.”
REF : FDSS – brochure – Personeelsondersteuningscentrum, 2003/p.13

Het werken in een netwerk is een strategische keuze van de vzw en beoogt een betere efficiëntie: vertrekkende van de problemen van de gebruikers, hun situaties van schuldenlast, hun uitsluiting van de markt om, samen met andere verenigingen, een reflectie en verschillende acties op te bouwen die gericht zijn op een politieke verandering
op lange termijn in deze materie. De gebruiker blijft bij ons centraal staan: alle voordelen van het werk dat met de verschillende partners wordt verricht, worden opnieuw
geïnvesteerd in onze individuele sociale werkpraktijken.